شماره حساب ها

 
این وب سایت متعلق به شرکت بازرگانی آوان سپهر آمیتیس میباشد و پرداخت به شماره حساب شرکت مورد تایید است. 

 
شماره حساب:
4997517539
 
شماره کارت:
6104337844494110
 
شماره شبا:
IR180120020000004997517539
 
بانک ملت به نام آقای عارف رحمانی